Date: 2010

Client: Urząd Miejski w Gnieźnie

Category: Budynki mieszkalne

Urząd Miejski w Gnieźnie zaświadcza, że konsorcjum, którego liderem była firma Przedsiębiorstwo Kompleksowej Obsługi Budownictwa WEGNER Sp.j. z siedzibą w m. Rudki 10 w wyniku uzyskania zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego wykonała prace polegające na budowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy. ul. Liliowej w Gnieźnie.

Parametry obiektu:
Powierzchnia: użytkowa 3173,80m2, całkowita 3931,75m2, zabudowy 824,75m2.
Kubatura: 13319,98 m2.
Ilość kondygnacji naziemnych: 4.
Kondygnacja podziemna (piwniczna): 1.
Ilość ogółem: izb 144, mieszkań 48.
Instalacje: elektryczna, wodociągowa, kanalizacyjna, gazowa, C.O.
Technologia realizacji: tradycyjna.
Termin rozpoczęcia budowy 25.06.2009 r. Termin zakończenia 19.08.2010 r.

Prace były wykonane terminowo, zgodnie z zatwierdzonym przy umowie harmonogramem. Organizacja procesu budowlanego pozwalała na sprawną komunikację z zamawiającym, jak również z inspektorami nadzoru oraz organami Nadzoru Budowlanego. Pozwoliło to na terminowe zakończenie inwestycji oraz sprawne oddanie obiektu budowlanego do eksploatacji i użytkowania.

Niniejsze referencje stanowią – zgodnie z Ustawą prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r. nr 13 poz. 795) oraz Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form w jakich te dokumenty mogąbyć wystawiane – potwierdzenie że, roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.

z up. Prezydenta Gniezna
Rafał Spachacz
Zastępca Prezydenta

Prezydent Miasta Gniezna (2011)

dotyczy: budowy budynku mieszkalnego wielorodzinnego generującego mieszkania socjalne w Gnieźnie przy ul. Liliowej

Urząd Miejski w Gnieźnie zaświadcza, że konsorcjum, którego liderem była firma Przedsiębiorstwo Kompleksowej Obsługi Budownictwa „WEGNER” Sp.j. w wyniku uzyskania zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego wykonała prace polegające na budowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Liliowej w Gnieźnie.

Parametry obiektu:
powierzchnia użytkowa 3173,80 m2, powierzchnia całkowita 3931,75 m2,
powierzchnia zabudowy 824,75 m2, kubatura 13319,98 m2.
Ilość kondygnacji naziemnych: 4
kondygnacja podziemna (piwniczna):0
Ilość izb ogółem: 144
Ilość mieszkań ogółem: 48
Instalacje: elektryczna, wodociągowa,kanalizacyjna, gazowa, C.O.
Technologia realizacji: tradycyjna.

Termin rozpoczęcia budowy 25.06.2009 r., termin zakończenia 19.08.2010 r.

Prace były wykonywane terminowo, zgodnie z zatwierdzonym przy umowie harmonogramem. Organizacja procesu budowlanego pozwalała na sprawną komunikację z zamawiającym, jak również z inspektorami nadzoru oraz organami Nadzoru Budowlanego. Pozwoliło to na terminowe zakończenie inwestycji oraz sprawne oddanie obiektu budowlanego do eksploatacji i użytkowania.

Niniejsze referencje stanowią – zgodnie z Ustawą prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r. nr 13 poz. 759) oraz Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich te dokumenty mogą być wystawiane – potwierdzenie, że roboty zostały wykonywane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.

z up. Prezydenta Gniezna
Rafał P. Spachacz
Zastępca Prezydenta


Podobne projekty:

arena2

Arena Apartments

View More

inowrocław-blok-socjalny-800x475

Budynek mieszkalny wielorodzinny, z lokalami socjalnymi przy ulicy Rąbińskiej w Inowrocławiu

View More

TRZEMESZNO_590x392

Budowa zespołu domów jednorodzinnych w zabudowie szeregowej w Trzemesznie

View More