Partnerstwo Publiczno-Prywatne - WEGNER generalny wykonawca

Firma Wegner z dużą nadzieją spogląda na rozwój projektów realizowanych w formule Partnerstwa Publiczno-Prywatnego. Posiadając wieloletnie doświadczenie w realizacji projektów w obu tych sektorach, Wegner wspiera swą wiedzą podmioty zainteresowane wspólną realizacją   przedsięwzięć w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego.

Dzięki ogromnemu doświadczeniu w branży budowlanej, Wegner z powodzeniem potrafi sprostać wyzwaniom stawianym przez najróżniejsze formy projektów. Wykorzystując nasze wyjątkowe doświadczenie, wspieramy swoich klientów i współpracowników biorąc aktywny udział w negocjacjach. Często z udziałem profesjonalnych doradców oraz naszych prawników wspieramy klienta w jego zamierzonych działaniach, dzięki czemu, możliwe jest osiągnięcie najbardziej optymalnych i efektywnych rozwiązań. Takie doświadczenie pozwala nam czuć się swobodnie w sferze umów PPP.

Czym jest partnerstwo publiczno-prywatne i jak realizować projekty?

Partnerstwo publiczno-prywatne polega na podziale między podmioty publiczne i prywatne zadań, odpowiedzialności oraz ryzyka. To formuła w ramach której, partnerzy korzystając wspólnie ze swych zasobów, skutecznie doprowadzają do realizacji zamierzeń, które bez wspólnego zaangażowania byłyby niemożliwe lub trudne do osiągnięcia. W tym wymiarze PPP to najbardziej efektywny ekonomicznie sposób tworzenia infrastruktury publicznej. Każda ze stron czerpie przy tym ze współpracy tej własne korzyści – proporcjonalne do zaangażowania oraz odpowiednie ze względu na charakter strony.

Współpraca w formule PPP w zakresie budownictwa umożliwia odciążenie sektora publicznego z obowiązków związanych z projektowaniem, budową, zarządzaniem lub utrzymaniem tzw. obiektów kubaturowych, tj. infrastruktury budynkowej lub lokalowej, służącej bieżącej działalności administracji i świadczeniu usług publicznych.

Więcej informacji na temat realizacji projektów PPP można zasięgnąć na: https://www.ppp.gov.pl

 

Skontaktuj się z nami!

Zapytania dotyczące projektów realizowanych w formule partnerstwa publiczno-prywatnego prosimy kierować na adres: ppp@wegner.pl